Connect now using the IP play.pokesplash.org

Top Voters / Vote Sites
Username Daily Votes Weekly Votes Monthly Votes All Time Votes
CyUzi CyUzi 6 30 126 4794
AoiShogun AoiShogun 5 29 115 403
Veczan Veczan 6 29 117 3086
Varijon Varijon 5 25 105 1865
SilentCouv SilentCouv 5 25 105 675
KitsuneJP KitsuneJP 5 25 70 404
Lordmax1701 Lordmax1701 5 25 100 313
D3_BC D3_BC 5 25 107 4581
Moorning Moorning 4 24 102 308
Endji Endji 4 22 103 752
HappyHanh HappyHanh 5 22 84 1858
POQDavid POQDavid 5 22 86 2553
True_Monarch True_Monarch 5 20 49 121
Dunaka Dunaka 20 90 266
Brebop Brebop 5 20 89 89
LucyTheKittyCat LucyTheKittyCat 20 99 444
RPGShooter RPGShooter 20 99 279
Shootz1 Shootz1 16 21 21
TomatoSoups TomatoSoups 5 15 40 98
Nicoswami Nicoswami 15 30 149
Sandwichan Sandwichan 14 60 60
Bvll Bvll 14 19 19
Marler1 Marler1 4 13 87 224
ValkAriya ValkAriya 12 82 674
AquasLegacy AquasLegacy 5 10 31 42